آموزش دوره ي نظري و پيش دانشگاهي

بسمه تعالي

شيوه نامه ثبت نام دانش آموزان مدارس بزرگسالان

دوره متوسطه نظري ( سال تحصيلي 87-86)

 

*موارد مربوط به ثبت نام دانش آموزان *

واحدهاي آموزشي بزرگسالان بايد دروس پايه هاي اول ، دوم ، سوم را بر اساس جدول دروس سالي واحدي  ( موضوع آئين نامه آموزشي دوره متوسطه بزرگسالان و داوطلبان آزاد نامه شماره 501/79853 ــ 29/6/79)  با رعايت ساير شرايط به دانش آموزان ارائه نمايند ، ثبت نام اين دانش آموزان برابر مفاد فصل سوم آئين نامه مذكور انجام مي شود.

1)  به استناد ماده 15 آئين نامه آموزشي دوره متوسطه بزرگسالان ، ثبت نام و انتخاب واحد دانش آموزان در واحدهاي آموزشي بزرگسالان دو هفته قبل از شروع نيمسالهاي اول ، دوم و دوره تابستاني آغاز و تا شروع نيمسال يا دوره تابستاني ادامه مي يابد.

2)     شرايط سني ثبت نام در واحدهاي آموزشي بزرگسالان به شرح زير خواهد بود.

1ـ2ـ حداقل سن تحصيلي در واحدهاي آموزشي بزرگسالان 16 سال تمام مي باشد.

2ـ2ـ حداكثر سن براي دانش آموز ذكور كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كند با رعايت ساير شرايط و ضوابط در اين نوع واحدهاي آموزشي 24 سال تمام مي باشد.

اين قبيل افراد چنانچه در طول نيمسال تحصيلي و يا دوره تابستاني به سن 24 سال تمام مي رسند اجازه ثبت نام در آن نيمسال يا دوره تابستاني را ندارند و براي ساير دانش آموزان محدوديت حداكثر سن وجود ندارد.

تبصره (1): دانش آموز پسر مشمول نظام وظیفه با رعایت سایر شرایط حداکثر تا 12 نیمسال می تواند در واحد اموزشی بزرگسالان ادامه تحصیل دهدو در ازای هر سال تحصیلی در دوره متوسطه روزانه از این میزان دو نیمسال کاسته خواهد شد.

تبصره (2) : در شرايط خاص با مجوز كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش محل بصورت موردي مي توان از دانش آموزي كه حداقل شرط سني را ندارد ، در واحد آموزشي بزرگسالان ثبت نام نمود.

تبصره (3): دانش آموزاني كه شرايط تحصيل در واحدهاي آموزشي دوره روزانه را از دست مي دهند مردودين پايه اول متوسطه با هر سني مي توانند در مدارس بزرگسالان ثبت نام كنند.

*مدارك ثبت نام *

1ـ به استناد ماده 17 آئين نامه مذكور مدارك مورد نياز براي ثبت نام دانش آموز در واحدهاي آموزشي بزرگسالان به شرح زير است .

الف : تصوير صفحه اول شناسنامه كه با اصل آن مطابقت داشته باشد و در صورت وجود تغييرات و اصلاحات در شناسنامه تصوير صفحه آخر نيز ضروري است و لازم است شناسنامه دانش آموزي كه به سن 15 سال تمام رسيده است عكس دار باشد.

ب : عكس به تعداد مورد نياز

ج : گواهي نامه پايان دوره راهنمايي تحصيلي يا گواهي موقت قبولي سال سوم دوره راهنمايي براي دانش آموز پايه اول

د : توصيه نامه دوره راهنمايي تحصيلي يا نمون برگ ويژه جايگزين آن

هـ : كارنامه سال يا سالهاي قبل دوره متوسطه و نمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي

و : كارنامه تطبيق براي دانش آموزان تطبيقي

ز : براي دانش آموز ذكور كه به سن مشموليت رسيده ات و از معافيت تحصيلي برخوردار نمي باشد ارائه تصوير مدارك معتبر در خصوص وضعيت نظام وظيفه ( كـــارت پــايـــان خدمت يا معافيت از خدمت نظام وظيفه يا ) كه با اصل آن مطابقت داشته باشد ، الزامي است .

3)  بر اساس مفاد ماده 18 آئين نامه آموزشي دوره متوسطه بزرگسالان ، اتباع بيگانه و فرزندان آنان ، پناهندگان و رانده شدگان ديگر كشورها براي ثبت نام بايد پروانه اقامت معتبر ،دفترچه پناهندگي و ساير مداركي كه توسط مراجع ذيربط تعيين مي شود را ارائه دهند.

*شرايط تحصيل دانش آموزان مشمول نظام وظيفه *

1ـ دانش آموز پسر از اول فروردين ماه سالي كه در آن سال وارد سن 19 سالگي مي شود مشمول نظام وظيفه شناخته مي شود.

2ـ ملاك رسيدگي به وضع مشموليت دانش آموز تاريخ تولد مندرج در شناسنامه اوليه وي است و تغييرات بعدي ملاك عمل نخواهد بود ليكن براي دانش آموزي كه شناسنامه اوليه وي به حكم دادگاه باطل شده باشد شناسنامه جديد ملاك قرار خواهد گرفت .

3ـ چنانچه دانش آموزي پس از ثبت نام ، از ابتدا و يا در طول نيمسال تحصيلي با عذر موجه غيبت كند و اين غيبت تا پايان نيمسال تحصيلي ادامه يابد و در امتحان هيچيك از درسها شركت نكند براي دانش آموز وقفه تحصيلي منظور خواهد شد. وقفه تحصيلي ترك تحصيل تلقي نمي شود. تشخيص غيبت موجه بر اساس دلايل و مدارك ارائه شده با مدير واحد آموزشي است .

4ـ دانش آموز مشمول نظام وظيفه كه سه ماه و بيشتر بطور متوالي غيبت غير موجه و يا بدون اطلاع قبلي داشته باشد بعنوان ترك تحصيل از واحد آموزشي اخراج مي شود. مدير واحد آموزشي موظف است مراتب ترك تحصيل وي را برابر مقررات از طريق اداره آموزش و پرورش به حوزه هاي نظام وظيفه محل اعلام كند.

تبصره : چنانچه دانش آموز واجد شرايط در موعد مقرر در واحد آموزشي ثبت نام نكنند مدير واحد آموزي موظف است برابر مفاد اين ماده ترك تحصيل دانش آموز را اعلام كند.

5) ثبت نام و تحصيل دانش آموز مشمول كه ترك تحصيل داشته است مجاز نيست و صرفاً در  صورت رفع ممنوعيت قانوني از نظر نظام وظيفه عمومي ادامه تحصيل وي بلامانع است.

تبصره : دانش آموزي كه دفترچه آماده به خدمت ( بدون مهر غيبت ) گرفته است چنانچه تاريخ اعزام مندرج در دفترچه وي حداقل تا پايان نيمسال يا دوره تابستاني باشد مي تواند با رعايت ساير شرايط در آن نيمسال يا دوره تابستاني ثبت نام كند و ادامه تحصيل دهد.

6) مدير واحد آموزشي پسرانه بايد مشخصات كليه دانش آموزان مشمول نظام وظيفه را كه به تحصيل اشتغال دارند بطور انفرادي و براي هر مشمول فقط يكبار براي استفاده از معافيت تحصيلي برابر مقررات از طريق اداره آموزش و پرورش مربوط به حوزه هاي نظام وظيفه محل اعلام كند ( اين موضوع شامل دانش آموزان داراي نقص عضو و استثنايي نيز مي شود)

تبصره : براي دانش آموز مشمول كه بدون ترك تحصيل و برابر مقررات دوره روزانه به دوره بزرگسالان انتقال مي يابد در صورتي كه اشتغال به تحصيل وي قبلاً به نظام وظيفه اعلام شده باشد نيازي به اخذ معافيت تحصيلي مجدد نيست.

7) مدير واحد آموزشي موظف است مراتب ترك تحصيل و فراغت از تحصيل دانش آموزان مشمول خود را برابر مقررات از طريق اداره آموزش و پرورش متبوع به حوزه هاي نظام وظيفه اعلام كند.

8) دانش آموزان اتباع بيگانه كه برابر مقررات در واحدهاي آموزشي ايراني تحصيل مي كنند مشمول قانون وظيفه عمومي نمي باشند.

٭انتقال و ساير موارد٭

1-كليه درسهاي دانش آموز قبول شده پايه اول دوره روزانه كه به واحد آموزشي بزرگسالان منتقل
مي شود از وي پذيرفته مي شود.

2- درسهايي كه دانش آموز مردود شده پايه اول متوسطه  نمره قبولي كسب كرده است در صورت انتقال به واحد آموزشي  بزرگسالان و يا تحصيل بصورت داوطلب آزاد از وي پذيرفته مي شود

3-دانش آموز واحد آموزشي بزرگسالان يا داوطلب آزاد متقاضي ورود به پايه هاي دوم يا سوم دوره روزانه ، در صورتي كه كليه درسهاي پايه اول و دوم را برابر  جداول درسهاي دوره روزانه قبل از آغاز هر سال   تحصيلي با موفقيت گذرانده باشد با رعايت شرط سني و ساير ضوابط مي تواند به دوره روزانه منتقل شود.

اين قبيل افراد پس از انتقال به دوره روزانه موظفند كليه درسهاي پايه تحصيلي مربوط را انتخاب كنند و چنانچه برخي  از درسهاي اين پايه را در واحدهاي آموزشي بزرگسالان گذرانده باشند آن درسها از آنان پذيرفته نمي شود.

تبصره: با عنايت  به ماده 31 آ ئين نامه  مذكور دانش آموزان واحدهاي آموزشي بزرگسالان كه براساس دروس سالي- واحدي تحصيل نموده اند ( اعم از اينكه بدواً وارد دوره بزرگسالان شده و يا منتقلي از واحدهاي آموزشي روزانه باشند) چنانچه در زمان تحصيل در دوره بزرگسالان معادل دروس انتخابي و تربيت بدني از ساير دروس پايه اول يا دوم انتخاب نموده و با موفقيت  گذرانده باشند  و متقاضي انتقال به دوره روزانه شيوه سالي واحدي براساس ماده مذكور باشند. واحدهاي گذرانده شده دروس مذكور در زمان انتقال به دوره روزانه به جاي دروس انتخابي و تربيت بدني پايه مربوط از آنان پذيرفته مي شود و در اينصورت لازم است نمره هر درسي را كه دانش آموزان آن را گذرانده است . و در مقابل همان درس  درج شود  توضيحات لازم در ستون ملاحظات كارنامه و دفاتر امتحاني قيد شود.( موضوع نامه شماره 501/83708 7/7/80)

4-دانش آموزان سال سوم راهنمايي در صورت  كسب موفقيت در امتحان دنباله دروس پايه سوم راهنمايي در نوبت امتحاني ديماه و ثبت نام در نيمسال دوم دبيرستانهاي بزرگسالان و گذراندن كليه واحدهاي درسي سال اول متوسطه در دبيرستان  مذكور مي توانند در صورت دارا بودن شرط سني به مدارس دوره متوسطه روزانه منتقل و با رعايت ساير شرايط ادامه تحصيل دهند.(موضوع  نامه شماره 501/3848-21/1/82)

5- چنانچه برخي از واحدهاي درسي دانش آموز در واحد آموزشي بزرگسالان محل تحصيل وي ارائه نشود و يا دانش آموز به دلايل  مختلف قادر به انتخاب آن واحدهاي درسي نباشدمي تواند به عنوان دانش آموز ميهمان به ساير واحدهاي آموزشي بزرگسالان معرفي شود.( موضوع نامه شماره 501/9782 6/2/80) .

تبصره : شيوه  نامه ثبت نام و انتخاب واحد دانش آموزان ميهمان در واحدهاي آموزشي بزرگسالان طي نامه شماره 501/9782 6/2/80 به ادارات تابعه ابلاغ گرديد لذا ضمن رعايت مفاد شيوه نامه مذكور از نمون برگهاي ضمائم آن جهت معرفي دانش آموزان ميهمان و اعلام نمرات و اسامي آنان استفاده شود.

6-بر اساس بند 3 ماده 10 آئین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (شیوه سالی واحدی ) چنانچه دانش آموز پایه سوم پس از شرکت در امتحانات دی ماه موفق به گذراندن برخی از درسها نشده باشد حق ادامه تحصیل در واحدهای آموزشی روزانه را ندارد و می تواند برابر  مقررات در واحد اموزشی بزرگسالان یا به صورت داوطلب آزاد ثبت نام نموده و ادامه تحصیل دهد.

7-مدير واحد آموزشي بايد كليه مدارك دانش آموزي كه با گواهي موقت ثبت نام  كرده است را حداكثر تا دو هفته پس از شروع هر نيمسال يا دوره تابستاني  بصورت مكتوب از محل تحصيل قبلي وي درخواست كند  مدير واحد آموزشي مبدا بلافاصله پس از وصول درخواست بايد كليه مدارك تحصيلي دانش آموز منتقل شده خود را برابر مقررات به واحد آموزشي مقصد ارسال كند.

8- چنانچه مدارك تحصيلي دانش آموز در موعد مقرر در واحد آموزشي  مقصد كامل نشود و به تبع آن براي دانش آموز حقي ايجاد و يا از وي حقي تضييع شود مسئووليت ناشي  از آن حسب مورد به عهده مدير واحد آموزشي مبدا يا مقصد مي باشد.

9- مدير واحد آموزشي بايد در اولين فرصت پرونده تحصيلي تمامي دانش آموزان از جمله
دانش آموزان جديد خود را مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت مشاهده  نقض پرونده حداكثر تا يكماه پس از شروع هر نيمسال يا دوره تابستاني در صدد رفع نقص بر آيد و چنانچه دانش آموزي برخلاف مقررات به يك رشته تحصيلي هدايت شده باشد و يا در درسهايي قبول اعلام شده باشد نسبت به تعيين وضعيت استحقاقي وي اقدام كند. ليكن چنانچه  بعد از موعد مذكور موارد نقص پرونده مشاهده شود  لازم است  پرونده دانش آموز مربوط برابر مقررات جهت اقدام بعدي به اداره  آموزش و پرورش متبوع ارسال شود.

10- دفتر آمار دانش آموزان حداكثر يكماه پس از شروع هر نيمسال يا  دوره تابستاني بايد تكميل و توسط مدير و احد آموزشي و با نظارت اداره  آموزش و پرورش مربوط برابر مقررات مسدود شود.

11- برنامه آموزشي در هر سال تحصيلي بصورت دو نيمسال  هر يك به مدت 18 هفته و يك دوره تابستاني  به مدت 10 هفته اجرا مي شود.

 تبصره: در هر  نيمسال پانزده هفته كامل و در دوره تابستاني 8 هفته كامل به تشكيل كلاس درس اختصاص  داشته و باقيمانده هر نيمسال و دوره تابستاني براي برگزاري امتحانات ، اعلام نتايج و تمهيد مقدمات نيمسال بعدي يا  دوره تابستاني منظور مي شود

12- دانش آموزموظف است درهنگام انتخاب واحد، پيش نيازدرسها رامطابق جدول مواد درسي رعايت كند.

تبصره : دانش آموز در آخرين نيمسال يا دوره تابستاني ( نيمسال يا دوره تابستاني كه مي تواند فارغ التحصیل شود ) مجاز است کلیه درسهای باقیمانده را بدون رعایت پیش نیاز انتخاب کرده و بگذراند.

13- دانش آموز  نمي تواند  درسهايي  را كه قبلاً  نمره قبولي كسب كرده است مجدداً  انتخاب كند.

14- دانش آموز در هرنيمسال مي تواند حداقل  8 واحد و حداكثر 17 واحد درسي ، كه حداقل 8 واحد آن به صورت حضوري  باشد و در دوره تابستاني  حداكثر 8 واحد درسي را اعم از حضوري و غيرحضوري  با رعايت ساير ضوابط انتخاب كند.

تبصره(1) : دانش آموز در آخرين نيمسال يا دوره تابستاني مي تواند يك عنوان درسي ( حداكثر 4 واحد) علاوه بر سقف واحدهاي درسي انتخاب نمايد.

تبصره (2): چنانچه در آخرين نيمسال تحصيلي تعداد واحدهاي حضوري باقيمانده دانش آموز به كمتر از 8 واحد برسد ادامه تحصيل وي در آن نيمسال بلامانع است .

تبصره (3) : چنانچه  تعداد واحدهاي باقيمانده  دانش آموز در آخرين نيمسال تحصيلي به كمتر از  8 واحد  اعم از حضوري  و  غيرحضوري  برسد ادامه تحصيل وي در آن نيمسال بلامانع است (استفاده از اين تبصره براي دانش آموزي كه از معافيت تحصيلي  استفاده  مي كند  صرفاً  يكبار  مجاز است)

 تبصره(4): دانش آموزان شیوه نیمسالی واحدی که تاکنون موفق به گذراندن تمام دروس مربوطه در رشته مورد نظر نشده اند (اعم از روزانه -بزرگسالان و داوطلبان آزاد )می توانند برابر شیوه نامه تطبیق در شیوه سالی واحدی ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند این قبیل دانش آموزان می توانند برابر مقررات و بر اساس رای 717 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخه 17/9/83 و دستورالعمل مربوط به شماره 20315/400-16/10/83 وزارت متبوع که طی نامه شماره 501/97209-20/10/83 ابلاغ گردید در شیوه نیم سالی واحدی ادامه تحصیل دهند .

-استفاده کنندگان از بند دو رای 644 مجاز به استفاده از مفاد این بند نمی باشند باستناد رای 701 شورای عالی آموزش و پرورش مورخه 25/1/83 (11/2/423-28/4/83 بخشنامه وزارتی ) ارائه واحدهای درسی کمتر از حد مجاز (8 واحد)در واحدهای آموزشی بزرگسالان مجاز نیست بلکه منوط به صدور رای کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربوطه و به صورت موردی برای هر دانش آموز است لذا ارائه واحد درسی کمتر از حد مجاز قبل از صدور رای کمیسیون شهرستان /منطقه مجاز نمی باشند (موضوع نامه شماره 501/43516-10/5/83)

15-ارزشيابي پاياني  در پايان هر نيمسال تحصيلي يا دوره تابستان  از تمام محتوي مواد درسي انجام مي شود

16 -ارزشيابي از درسها به صورت تك درس و مستقل مي باشد و شرايط قبولي در يك ماده درسي ارتباطي به ساير درسها ندارد.

17-ارزشيابي درسهاي انتخابي بصورت مستمر از مجموعه فعاليتهاي دانش آموز در طول هر نيمسال يا دوره تابستاني انجام مي شود و ارزشيابي پاياني ندارد و لازم است نمرات دانش آموز در اين درسها يك هفته قبل از شروع امتحان پايان نيمسال يا دوره تابستاني به دفتر واحد آموزشي تحويل شود.

تبصره(1): دانش آموز واحد آموزشي بزرگسالان در صورت تمايل مي تواند به جاي درسهاي تربيت بدني و درسهاي انتخابي از درسهاي ساير رشته ها با رعايت  پيش نياز و ساير ضوابط معادل تعداد واحدهاي درس يا درسهاي مربوط ، درسهايي را انتخاب كند و بگذراند. نصاب قبولي و شيوه ارزشيابي از اين درسها همانند ضوابط  درسهايي مذكور در رشته مربوط مي باشد.

تبصره(2)- دانش آموز واحد آموزشي بزرگسالان از گذراندن بخش عملي درس آمادگي دفاعي  معاف بوده و  نمره بخش نظري به عنوان نمره اين درس منظور خواهد شد.

18- برنامه امتحانات پاياني غير نهايي نيمسال اول ، نيمسال دوم و دوره  تابستاني توسط واحد آموزشي  ذيربط  با عنايت به تقويم اجرايي تنظيم و امتحانات با همكاري  مشترك  كاركنان آموزشي و اداري واحد آموزشي و زير نظر  مدير انجام مي شود. برنامه امتحانات داخلي بايد توسط واحد آموزشي تنظيم و قبل از شروع هر نيمسال يا دوره تابستاني اعلام شود، طرح سئوالها ( بجز امتحانات نهايي و هماهنگ ) برعهده معلمان مربوط مي باشند.

     19-به منظور سازماندهی ثبت نام دانش آموزان در واحدهای آموزشی بزرگسالان (اجرای ماده یک و دو آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان وهمچنین تفکیک دفاتر اسنادی (آمار امتحانات-ریز نمرات و ...) لازم است برای هر واحد آموزشی که مجوز تاسیس صادر شد به تفکیک جنس و شاخه تحصیلی و نوع (دبیرستان-هنرستان و پیش دانشگاهی ) کد مستقل و مهر مستقل برای هر نوع واحد آموزشی مربوطه تهیه گردد ..

* ضوابط مالي *

1-  به استناد بند 2-7-1 دستورالعمل  شماره 33/710-24/5/84 وزارت متبوع  اداره مدارس بزرگسالان  با مشاركت مردمي و از محل پرداخت شهريه هاي دانش آموزان امكان پذير خواهد بود .

لذا  سهم مشاركت  خانواده ها و دانش آموزان بزرگسالان  به ازاي هر واحد حضوري  مبلغ 000/20 ريال و به ازاي هر درس غيرحضوري  مبلغ  7000 ريال ( دانش آموزان  مشمول ماده 9 آئين نامه آموزشي دوره متوسطه بزرگسالان ) مي باشد .

2-  تشكيلات واحد هاي آموزشي بزرگسالان  همانند واحدهاي  آموزشي روزانه  موضوع دستورالعمل  شماره 70876/ب-13/10/74 خواهد بود ( موضوع  بخشنامه وزارتي شماره 100751196-28/9/74 ) 

3-  مدير واحد  آموزشي موظف است نسبت به تامين نيروي انساني  ( آموزشي  -اداري - خدماتي و )  با هماهنگي مسئولين  ذيربط اداره  مربوطه اقدام لازم را معمول دارند .

شايان ذكر است  بكارگيري نيروي انساني  بصورت موظف يا غيرموظف براساس دستورالعمل ساماندهي
 نيروي انساني خواهد بود .

از آنجائيكه  سهم مشاركت  دريافتي  از سوي  دانش آموزان به حساب  متمركز  واريز مي گردد لذا مسئولين  ذيربط  اداره موظفند  همانند مدارس دولتي  نسبت به تخصيص سرانه دانش آموزان  در زمان مقرر اقدام لازم را مبذول فرمايند.

تذکر 1 : دانش اموزان سال سوم روزانه که بعد از دوره تابستانی که تمایل به تحصیل در دبیرستان بزرگسالان را دارند تحصیل انان در آن نیمسال رایگان است .

تذكر2 :  به جهت  وجود پاره اي  از مشكلات  و مازاد نيروي انساني  در بعضي  از شهرستانها ترتيبي اتخاذ شود كه نيروهاي شاغل در ادارات آموزش و پرورش در واحد هاي آموزشي  بزرگسالان  تدريس ننمايند .

4-فرزندان معظم شهدا ، آزادگان  و جانبازان  بالاي 50 درصد با ارائه مدارك  معتبر از پرداخت وجوه معاف خواهند بود در ضمن به فرزندان محترم ایثارگر  و اعضای فعال بسیج با ارائه مدرک معتبر حداکثر تا 25درصد تخفیف داده شود .

5-دانش آموزان دختر كه به دليل ازدواج در حين تحصيل لزوماً بايد در مدارس بزرگسالان  به تحصيل اشتغال  ورزند  از پرداخت هزينه  مشاركت معاف مي باشند ( دانش آموزان دختر كه شرايط تحصيل در مدارس روزانه را دارا مي باشند . )

6-فرزندان همكاران محترم فرهنگي از تخفيف ويژه برخوردار  گردند ( حداكثر 50 درصد )

7-دانش آموزان استثنايي  با تاييد آموزش و پرورش استثنايي از پرداخت  هزينه مشاركت  معاف خواهند  بود.

8- دانش آموزانيكه از بضاعت  مالي مناسبي برخوردار نيستند  با تشخيص مدير مدرسه  مشمول تخفيف خواهند شد .

تذكر :‌ ترتيبي اتخاذ شود تاسقف  تخفيف از ده درصد  كل  وجوه دريافتي  تجاوز  ننمايد .

·        مسئولين محترم  اداره نسبت به موارد مذكور  نظارت  لازم معمول دارند .

·        ضمناً به دروس غيرحضوري تخفيف داده نخواهد شد .

9- تراكم دانش آموز در هر كلاس مدارس بزرگسالان  حداقل 20 نفر و حداكثر 40 نفر خواهد بود .

تبصره :  تشكيل كلاس كمتر از حد نصاب منوط به پرداخت  هزينه مشاركت  از سوي دانش آموزان  ( ذينفع )  مي باشد . ( حداقل هزينه يك كلاس 20 نفره )

10 -  دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي بزرگسالان  غيرانتفاعي  برابر مقررات  مربوط مي توانند  نسبت به ثبت نام  دانش آموزان اقدام نمايند . لذا مسائل  مالي اين شيوه نامه شامل اينگونه واحدهاي آموزشي نخواهد بود .

11-  مديران واحدهاي  آموزشي بزرگسالان  وجوه دريافتي  بابت مشاركت  را به حسابي كه از سوي اداره  آموزش و پرورش مربوطه  تعيين مي گردد  واريز نموده  سپس مسئولين  ذيربط  اداره وجوه  مربوطه را به تفكيك  دروس  حضوري و غيرحضوري  به ترتيب به حسابهاي شماره 96012 و  96709 نزد بانك ملي شعبه  9601 ميدان شهرداري ساري واريز مي نمايند و فيش و ساير مدارك مرتبط به مسئول بودجه سازمان  حداكثر تا تاريخ 6/10/86 تحويل گردد .

12-  به مديران مدارس مورد نظر اجازه داده مي شود تابه منظور انجام هزينه هاي واحد مربوطه اعم از برق ، آب ، گاز  ،‌ تلفن و همچنين ساير هزينه هاي  مرتبط نسبت به نگهداري  10 درصد از كل مبلغ دريافتي در حساب آموزشگاه اقدام و مطابق مقررات مربوطه هزينه نمايد .

13-  حق التدريس دبيران  واحدهاي آموزشي بزرگسالان برابر نرخ حق التدريس  مصوب وزارت متبوع و
حق الزحمه  عوامل اجرايي مدارس مطابق حق الزحمه مدارس مشابه در نوبت دوم از محل وجوه واريزي و اعتبار مصوب حسب مورد قابل پرداخت است .

 

 

 

 

 

* موارد مربوط به داوطلبان آزاد « متفرقه » *

·    به منظور  ايجاد تسهيلات لازم براي ادامه تحصيل آن دسته از دانش آموزان دوره متوسطه  كه شرايط  تحصيل  در واحدهاي آموزشي روزانه  يا بزرگسالان را احراز نكرده اند و يا تمايل به تحصيل در اين واحدهاي آموزشي  را ندارند  ، اجازه داده مي شود  به صورت « متفرقه » و بدون حضور در كلاس ، برابر ضوابط و شرايط ذيل در واحدهاي آموزشي تعيين شده و در موعد مقرر ثبت نام و در امتحانات  مربوطه شركت كنند .

1-  ضوابط تحصيل  داوطلبان  آزاد براساس فصل ششم  آئين نامه  آموزشي  دوره متوسطه  بزرگسالان  و داوطلبان  آزاد داخل كشور موضوع  نامه شماره  501/79853-29/6/79 خواهد بود .

2-  به منظور ساماندهی ثبت نام داوطلبان آزاد در واحدهای آموزشی بزرگسالان دولتی (اجرای ماده 85 آئین نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگسالان و داوطلب آزاد ) و همچنین  تفکیک دفاتر اسنادی (آمار امتحانات لیست ریز نمرات و...)لازم است برای هر منطقه آموزشی به تفکیک جنس و دوره و شاخه تحصیلی (نظری فنی حرفه ای کاردانش وپیش دانشگاهی )کد مستقل اختصاص و مهر مستقل برای هر نوع واحد آموزشی مربوطه تهیه گردد.

3-  موعد ثبت نام  در نيمسال  اول از 1 آبان لغايت 30 آذرماه و براي نيمسال  دوم از تاريخ 15 اسفند  لغايت 31 فروردين ماه خواهد بود.

تبصره: داوطلبان آزاد نیز باستناد ماده 15 آئین نامه آموزشی دوره بزرگسالان در هر نیمسال (اول-دوم و دوره تابستانی )می توانند به طور مجزا ثبت نام نمایند .

4-   برنامه امتحانات  و سئوالات  امتحان داوطلبان آزاد مطابق برنامه امتحاني و سئوالات  واحدهاي  آموزشي بزرگسالان  خواهد بود .

5-    براي داوطلبان آزاد شرط سني وجود ندارد و ثبت نام آنان با رعايت ساير شرايط و ضوابط مجاز است .

6-  ثبت نام و برگزاري امتحانات داوطلبان  آزاد در واحد هاي آموزشي  بزرگسالان دولتي انجام خواهد گرفت و در مناطقي  كه واحد آموزشي بزرگسالان  داير نمي باشد ثبت نام آنان  در يكي از واحدهاي آموزشي روزانه  كه اداره آموزش و پرورش محل تعيين مي كند به تفكيك  جنسيت  انجام خواهد گرفت.

تبصره :‌ ثبت نام داوطلبان آزاد در واحدهاي آموزشي غيرانتفاعي  و يا وابسته به ساير سازمانها  مجاز نمي باشد .

7-  ثبت نام  افراد مشمول نظام وظيفه به صورت داوطلب آزاد و شركت آنان در امتحانات با رعايت شرايط بلامانع است . ليكن از معافيت تحصيلي برخوردار نمي باشند .

8-    شركت در امتحانات داوطلب آزاد ( متفرقه ) از نظر مقررات  نظام وظيفه عمومي ترك تحصيل تلقي مي شود

9-  داوطلبان آزاد از گذراندن درسهاي انتخابي و تربيت بدني  معاف هستند  ليكن بايد معادل  درسهاي  فوق از درسهاي  ساير رشته ها انتخاب كرده و بگذرانند .

10-            از دانش آموزان داوطلب آزاد در ازاي هر درس مبلغ 000/7 ريال دريافت گردد .

·        ضمناً به دروس داوطلبان آزاد تخفيف داده نخواهد شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۸۶ساعت 8:54  توسط سیف ا...جلالی كارشناس مسئول پيش دانشگاهي  |