آموزش دوره ي نظري و پيش دانشگاهي

1 – كف معدل دانش آموزاني كه تغيير رشته داده اند جهت ورود در مركز آموزش پيش دانشگاهي روزانه چگونه محاسبه مي شود ؟

- به منظور ادامه تحصيل متقاضيان تغيير رشته در مراكز پيش دانشگاهي روزانه , معدل كتبي امتحانات نهايي ديپلم دوره متوسطه در رشته قبل با حداقل معدل تعيين شده در منطقه و جنسيت در رشته جديد مقايسه و چنان چه موفق به كسب نصاب معدل قابل پذيرش در رشته جديد و جنسيت مربوط و منطقه شده باشند , با رعايت ساير شرايط و ضوابط اينگونه دانش آموزان مي توانند در مراكز آموزش
 پيش دانشگاهي روزانه ثبت نام و ادامه تحصيل دهند .

2 –آيادانش آموزان ايثارگر وشاهد در صورت عدم كسب معدل ورود به مراكز پيش دانشگاهي روزانه مي توانند در مراكز روزانه ثبت نام نمايند ؟

-كليه دانش آموزان ايثارگر و شاهد با رعايت ساير شرايط و ضوابط و بدون توجه به حداقل معدل با ارائه گواهي مربوط مي توانند در مراكز آموزش پيش دانشگاهي روزانه ثبت نام كنند .

(  عدم رعايت كف معدل براي دانش آموزان سهميه ايثارگران , صرفاً براي جانبازان حداقل 25% و فرزندان و همسران جانبازان با جانبازي 50% به بالا مي باشد)

3 -  شرايط ثبت نام دانش آموزان استثنايي در دوره پيش دانشگاهي روزانه چيست ؟

- دانش آموزان استثنايي فاقد شرط معدل روزانه در صورت عدم امكان حضور در مراكز آموزش
پيش دانشگاهي بزرگسالان با معرفي كتبي اداره آموزش وپرورش استثنايي و با رعايت ساير شرايط و بدون توجه به حداقل معدل مي توانند در مراكز آموزش پيش دانشگاهي روزانه ثبت نام نمايند .

4 – در صورتيكه دانش آموزي در يك عنوان درسي نمره 7 در دي ماه يا خرداد ماه كسب نمايد , آيا مي تواند با ذخيره نمودن اين درس و بدون شركت در امتحانات جبراني آن در صورت كسب نمره قبولي در بقيه دروس فارغ التحصيل شناخته گردد ؟

- دانش آموز در سال اول تحصيل در دوره پيش دانشگاهي دروسي را كه در امتحانات ديماه نمره قبولي كسب نمي كند بايد در امتحانات جبراني اول اسفند ماه و دروسي را كه در امتحانات جبراني اول و امتحانات نيمسال دوم «خرداد ماه » نمره قبولي كسب نكند , بايد در امتحانات جبراني دوم «تيرماه » درامتحانات مربوطه شركت نمايد و در صورت كسب نمره 7 تا 10 از يك عنوان درسي دوره پيش دانشگاهي و كسب نمره قبولي از ساير دروس دوره پيش دانشگاهي با استفاده از تبصره ماده 31 آيين نامه آموزشي به عنوان فارغ التحصيل تيرماه محسوب  گردد.

5 -  شرايط استفاده از تبصره ماده 31 (تك ماده در پيش دانشگاهي ) كدام است ؟

- چنانچه دانش آموز يا داوطلب آزاد در يك نيمسال به تحصيل اشتغال داشته باشد و در پايان نيمسال از  كليه دروس مربوط نمره قبولي كسب كرده و در يك عنوان درسي آخرين نمره وي 7 وبيشتر باشد (اعم از اين كه نمره مربوط به نيمسال جاري يا نيمسال هاي قبلي باشد و معدل كل وي حداقل 10 باشد , فارغ التحصيل شناخته مي شود .

6 -  دانش آموزي كه درآخرين نوبت امتحاني در نيمسال اول سال تحصيلي 81 – 80  و يا سنوات قبل در يك عنوان درسي نمره 7 و بالاتر كسب نموده است ,آيا مي تواند با توجه به اصلاحيه تبصره ماده 31 از تك ماده استفاده نمايد ؟

- در صورتي كه دانش آموز در نيمسال سال تحصيلي جاري ثبت نام و انتخاب واحد در درس مورد نظر نمايد ,  با توجه به به تبصره ماده 31 مي تواند از نمره درس خود ( 7 و بالاتر ) در
 نميسال هاي قبل استفاده و به عنوان فارغ التحصيل محسوب گردد بديهي است اعلام زمان
 فارغ التحصيلي دانش آموز در نيمسال جاري خواهد بود .

7 -  چنانچه دانش آموزي در يك سال تحصيلي در دوره پيش دانشگاهي در تعدادي از دروس نمره قبولي كسب نكند و در يك عنوان درسي نمره 7 كسب كرده باشند , آيا مي تواند اين نمره را ذخيره نموده و در سال بعد بدون انتخاب آن درس با كسب نمره قبولي در بقيه دروس فارغ التحصيل شناخته گردد ؟

- در صورتي كه دانش آموز پس از يك سال تحصيل در دوره پيش دانشگاهي در يك عنوان درسي نمره 7 تا 10 در آخرين نوبت امتحاني از آن درس باشد , در صورت انتخاب بقيه واحد درسي اين دوره و كسب نمره قبولي از آنها مي تواند از مزاياي تبصره ماده سي و يك آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي برخوردار گردد .

8 -  آيا در صورتي كه دانش آموز دوره پيش دانشگاهي در دي ماه در يك عنوان درسي نمره 7 كسب نمايد و در امتحانات جبراني اسفندماه و تيرماه همان سال غيبت موجه يا غير موجه داشته باشد .فارغ التحصيل شناخته مي گردد ؟

-  چنانچه دانش آموز دوره پيش دانشگاهي در دي ماه در يك عنوان درسي نمره 7 كسب نمايد و در امتحانات جبراني اول « اسفند ماه » و جبراني دوم «تيرماه » همان سال غيبت موجه داشته باشد و از بقيه دروس دوره پيش دانشگاهي تا پايان تيرماه همان سال تحصيلي نمره قبولي كسب كند مي تواند از مزاياي تبصره ماده سي و يك (تك ماده ) آيين نامه آموزش دوره پيش دانشگاهي برخوردار گردد و به عنوان فارغ التحصيل تيرماه محسوب گردد.

9 – آيا دانش آموز فارغ التحصيل دي ماه و سال هاي تحصيلي قبل و يا دانش آموزاني كه در نيمسال اول سال تحصيلي ترك تحصيل نموده اند , مي توانند در امتحانات جبراني اسفند شركت نمايند ؟

- اين افراد پس از ثبت نام در موعد مقرر مي توانند دروس باقيمانده مربوط به نميسال اول را در امتحانات جبراني نيمسال اول «اسفند ماه » و يا جبراني نيمسال دوم «تيرماه » و دروس مربوط به نيمسال دوم را در امتحانات نيمسال دوم و  جبراني نيمسال دوم «تيرماه» شركت نمايند.

 10 -  آيا دانش آموزان فارغ التحصيل دي ماه و سنوات قبل متقاضي تحصيل در دوره
 پيش دانشگاهي به صورت بزرگسالان يا داوطلبان آزاد الزاماً بايد در امتحانات دروس نيمسال اول جبراني اسفند شركت نمايند ؟

- اين قبيل دانش آموزان در صورت عدم ثبت نام در نيمسال اول و يا جبراني اسفند , پس از انتخاب واحد دروس در نيمسال دوم بايد در امتحانات  جبراني تيرماه شركت نمايند .

11 -  حداكثر واحد انتخابي داوطلبان  و دانش آموزان چند واحد مي باشد ؟

- حداكثر واحد انتخابي در دوره پيش دانشگاهي در هر نيمسال 12 واحد مي باشد .

- همچنين براساس اختيارات كميسيون خاص ادارات به آن دسته از دانش آموزان مشغول به تحصيل (در سال دوم ) دوره پيش دانشگاهي كه در مراكز آموزش عالي پذيرفته شده اند , اجازه داده مي شود بيش از تعداد واحد مجاز انتخاب درس كنند .

12 -  آيا دانش آموز دوره پيش دانشگاهي مي تواند دروس نيمسال اول را درنيمسال دوم انتخاب واحد نمايد ؟

- ارائه دروس نيمسال اول در نيمسال دوم غير مجاز است وليكن انتخاب دروس باقيمانده در نيمسال دوم در نيمسال اول ويژه دانش آموزاني كه فارغ التحصيل مي گردند  , (به شرط ارائه در مركز ) در سال دوم پيش دانشگاهي و بالاتر امكان پذير مي باشد.

13 -  آيا دانش آموزاني كه در مسابقات علمي , قرآني و مهارتي و غير ه حايز رتبه شده اند , امتيازات ويژه اي جهت ادامه تحصيل در رشته غير متناظر با ديپلم دارا مي باشند ؟

- به آن دسته از دانش آموزاني كه درمسابقات قرآن و يا مسابقات علمي , مهارتي , هنري و ورزشي , فرهنگي معتبر در سطح بين المللي و كشوري حايز رتبه اول تا سوم شده اند , براساس اختيارات كميسيون خاص ادارات اجازه داده مي شود بدون شركت درامتحان تغيير رشته در رشته مورد نظر دوره پيش دانشگاهي ادامه تحصيل نمايند.

14 – آيا دفتر امتحانات مراكز پيش دانشگاهي بزرگسالان , روزانه و . . . به صورت نيمسالي واحدي يا سالي واحدي است ؟

- دفتر امتحانات مراكز پيش دانشگاهي پس از پايان يك سال تحصيلي از برنامه هاي سيستم نرم افزاري پيش دانشگاهي اخذ و به صورت سالانه صحافي و در آموزشگاه نگهداري مي شود .

15 -  حداكثر سن افراد مشمول خدمت وظيفه عمومي براي ادامه تحصيل در دوره
پيش دانشگاهي به عنوان دانش آموز چند سال است ؟

- به منظور برخورداري از معافيت تحصيلي حداكثر سن اين قبيل افراد براي ادامه تحصيل در دوره پيش دانشگاهي به عنوان دانش آموز با رعايت ساير شرايط و ضوابط 24 سال تمام مي باشد .

16 -  چنانچه دانش آموزي به صورت داوطلب آزاد در مراكز پيش دانشگاهي ثبت نام نمايد , مي تواند از معافيت تحصيلي برخوردار گردد؟

-  ثبت نام داوطلبان آزاد به منزله ترك تحصيل تلقي خواهد گرديد و اينگونه دانش آموزان از معافيت تحصيلي برخوردار نمي باشند .

17  -  آيا نمرات قبولي متقاضيان در امتحانات تغيير رشته پيش دانشگاهي قابل ذخيره است ؟

- بلي نمرات قبولي متقاضيان در آزمون تغيير رشته پيش دانشگاهي در هر نوبت امتحاني مرداد يا دي ماه هر سال قابل احتساب و ذخيره در نيمسال هاي بعدي خواهد بود .

18 -  آيا دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي روزانه مي توانند متقاضي تغيير رشته دي ماه باشند ؟

اينگونه دانش آموزان دوره روزانه متقاضي تغيير رشته از نيمسال دوم پس از كسب نصاب قبولي از دروس مربوط به امتحانات تغيير رشته صرفاً مي توانند همانند ورودي هاي نيمسال دوم اين دوره در يكي از مراكز آموزش پيش دانشگاهي بزرگسالان و يا به شيوه داوطلب آزاد در رشته جديد ادامه تحصيل دهند .

19 – ثبت نام و تحصيل دانش آموز مشمول كه ترك تحصيل داشته و يابه صورت داوطلب آزاد ثبت نام نموده است , چگونه است ؟

- ثبت نام دانش آموز مشمول داراي ترك تحصيل در مراكز آموزش پيش دانشگاهي نوبت دوم بزرگسالان مجاز نمي باشد و صرفاً در صورت رفع ممنوعيت قانوني از نظر نظام وظيفه عمومي ادامه تحصيل وي بلامانع است .

20 -  طول مدت تحصيل در مراكز پيش دانشگاهي به صورت حضوري اعم از روزانه , شبانه و . . . چند سال مي باشد ؟

- حداكثر مدت تحصيل در مراكز پيش دانشگاهي به صورت روزانه و بزرگسالان 2 سال مي باشد و ادامه تحصيل افراد پس از آن به صورت داوطلب آزاد امكان پذير است .

21 – طول مدت تحصيل دانش آموزي كه از نيمسال دوم در مراكز بزرگسالان ثبت نام نموده است , چگونه محاسبه مي گردد؟

- ثبت نام از نيمسال دوم در مراكز پيش دانشگاهي به منزله يكسال تحصيلي محسوب مي گردد .

22 -  دانش آموزي كه يك سال در مراكز روزانه يا شبانه و يكسال به صورت داوطلب آزاد
 ثبت نام نموده است . در صورت لزوم مي تواند به صورت دانش آموز بزرگسال در مراكز
ثبت نام و انتخاب واحد نمايد ؟

- به شرط آنكه فرد متقاضي از معافيت تحصيلي استفاده ننمايد مي تواند يك سال ديگر در مراكز بزرگسال ثبت نام نمايد .لازم به ذكر است كه سقف دوسال براي روزانه وبزرگسال ملاك عمل خواهد بود وزمان تحصيل به صورت داوطلب آزاد در محاسبه طول مدت تحصيل لحاظ نمي گردد

23 -  ضوابط ادامه تحصيل متقاضيان تغيير رشته در دوره پيش دانشگاهي در مركز آموزش پيش دانشگاهي روزانه چگونه است ؟

- ثبت نام اين گونه افراد پس از كسب نمره قبولي در آزمون تغيير رشته با رعايت شرط سني , كف معدل و ساير ضوابط و شرايط بلامانع است .

24 -  حداقل معدل ورود به مراكز پيش دانشگاهي روزانه رشته هنر چيست ؟

- كف معدل ورود به دوره پيش دانشگاهي رشته هنر روزانه 14 مي باشد در رشته هايي از شاخه فني وحرفه اي كه امتحانات نهايي برگزار نمي شود و هم چنين كليه رشته هاي شاخه كاردانش معدل كل به جاي امتحانات نهايي ملاك عمل مي باشد .

25 -  ادامه تحصيل فارغ التحصيلان دوره متوسطه متقاضي ورود به رشته غير متناظر با ديپلم چگونه است ؟

- اين افراد علاوه بر ساير ضوابط بايد در امتحانات تغيير رشته دروس مربوط شركت نموده و از كليه دروس نمره قبولي كسب كنند . متقاضيان ثبت نام در دوره پيش دانشگاهي به شيوه داوطلب آزاد از شركت در امتحان تغيير رشته معاف خواهند بود .

26 -  آيا متقاضيان تغيير رشته كه در آزمون مربوط در دي ماه موفق به كسب نمره قبولي
 شده اند , مي توانند درمراكز روزانه ثبت نام نمايند ؟

-  ادامه تحصيل اين گونه افراد صرفا ً از طريق مراكز بزرگسالان ميسر خواهد بود . اين گونه افراد بايد از نيمسال دوم در مراكز پيش دانشگاهي بزرگسالان ثبت نام و ادامه تحصيل دهند .

27 -  آيا دانش آموزان جديد الورود نيمسال دوم مراكز پيش دانشگاهي (اعم از
 فارغ التحصيلان دي ماه و يا سنوات قبل ) متقاضي ادامه تحصيل در پيش دانشگاهي به شيوه داوطلب آزاد مي توانند دروس نيمسال اول را جبراني اول اسفند ماه انتخاب واحد نموده و در امتحانات آن شركت نمايند ؟

- بلي , اين قبيل دانش آموزان پس از ثبت نام در موعد مقرر مي توانند در امتحانات دروس مربوط به نيمسال اول اسفند ماه شركت نمايند و دروس مربوط به نيمسال دوم را در امتحانات نيمسال دوم انتخاب واحد نمايند و باقي مانده دروس را در جبراني تير ماه امتحان دهند .

28 -  آيا دانش آموزان مي توانند از نيمسال دوم در مراكز پيش دانشگاهي ثبت نام نمايند ؟

- بلي دانش آموزان فارغ التحصيل دي ماه و سنوات قبل مي توانند دروس مربوط به نيمسال دوم را در نيمسال دوم انتخاب كرده و دروس مربوط به نيمسال اول را در سال تحصيلي آينده انتخاب نموده  و امتحان دهند .البته دنانده دروس مربوط به نيم سال اول را در جنراني اسفند ماه انتخاب كرده باشند ونمره فبولي كسب نكرده باشند مي توانند در امتحانات جنراني تيرماه وامتحانات شهريورماه اين دروس را امتحان دهند

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۷ مهر۱۳۸۷ساعت 13:40  توسط سیف ا...جلالی كارشناس مسئول پيش دانشگاهي  |